Python中将dataframe转换为字典

jupiter
2021-01-13 / 0 评论 / 600 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年01月14日,已超过1191天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

Python中将dataframe转换为字典

有时候,在Python中需要将dataframe类型转换为字典类型,下面的方法帮助我们解决这一问题。

构造dataframe

import pandas as pd
a = ['Name', 'Age', 'Gender']
b = ['Ali', '19', 'China']
data = pd.DataFrame(zip(a, b), columns=['project', 'attribute'])
print data

dataframe转换为字典

dict_country = data.set_index('project').T.to_dict('list')
print dict_country

结果

 project attribute
0  Name    Ali
1   Age    19
2 Gender   China
{'Gender': ['China'], 'Age': ['19'], 'Name': ['Ali']}

注意事项

转置之前需要设置指定的索引,否则会按照默认索引转换成这样:

{0: ['Name', 'Ali'], 1: ['Age', '19'], 2: ['Gender', 'China']}

参考资料

 1. Python中将dataframe转换为字典:https://blog.csdn.net/yuanxiang01/article/details/79634632
0

评论 (0)

打卡
取消