Linux批量修改文件后缀名

jupiter
2022-03-17 / 0 评论 / 675 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2022年03月17日,已超过764天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

1.find+awk+xargs

# .jpg-->.xml
find ./ -name "*.jpg" | awk -F "." '{print $2}' | xargs -i -t mv ./{}.jpg ./{}.xml

2.shell脚本

#!/bin/bash
find ./ -name *.jpg | while read i
do
    echo "$i";
    mv $i.jpg $i.xml
done

参考资料

  1. 详解Linux批量更改文件后缀名
0

评论 (0)

打卡
取消